skip to Main Content

NY Start Up vastaa OKM:n yrittäjyyslinjausten haasteisiin

Opetus ja kulttuuriministeriö on julkaissut yrittäjyyslinjaukset 2017, joiden tavoitteena on kuvata mitä yrittäjyyskasvatus tarkoittaa sekä selkeyttää ja antaa mitattavia tavoitteita yrittäjämyönteisen asenteen, taitojen ja yrittäjyyden edistämisen tukemiseen.

Linjaukset käsittelevät aihetta korkeakoulun, opettajien ja opiskelijoiden näkökulmasta antan kaikille oman työkalupaletin yrittäjyyskasvatuksen edistämiseen. Nuori Yrittäjyys ry:n koordinoima NY Start Up –malli tukee linjausten tavoitteita koko korkeakoulun talosta aina yksittäisen oppijan valmiuksiin.

Korkeakoulutaso

Korkeakoulun tulisi olla mahdollistaja, jolla on käytössä valmiit toimintamallit yrittäjyyden tukemiseen. Lisäksi toiminnalla on tavoitteet ja sille on annettu resurssit.

NY Start Up –ohjelma on toimintamalli, joka tarjoaa kansallisen pohjan yrittäjämäisten taitojen oppimiselle ja omalle yrittäjyyskokeilulle. Ohjelmaan liittyy oma sisäinen alku- ja loppuarviointi, jollloin osallistujien yrittäjyysintentioiden ja asenteiden muutosta voidaan arvioita. Ulkopuolista lisäresurssia opetukseen ohjelma ei voi tarjota, mutta yleisesti kurssi on opinnollistettu noin 10 opintopisteen laajuiseksi, eli 25 opiskelijan NY Start Up –ryhmästä korkeakoulu myöntää 250 opintopistettä, eli hieman yli yhden AMK- tai maisteritutkinnon.

Opetushenkilöstön koulutus

Ilman osaavia opettajia ei ole myöskään hyvää yrittäjyyskasvatuksen koulutusta ja tämä on selkeästi ilmaistu myös linjauksissa. Opettajankoulutuksessa toive näkyy opiskelijoiden mahdollisuutena saada yrittäjämäisiä kokemuksia ja heillä pitäisi olla mahdollisuus tutustua erilaisiin yrittäjyyskasvatuksen malleihin.

Ottamalla NY Start Up –ohjelma osaksi opettajankoulutusta voidaan opettajaksi opiskelijoille antaa mahdollisuus tutustua hyvään käytäntöön tekemällä itse ja suorittaessaan NY Start Up –ohjelmaa opettajankoulutuksessa olevat saavat käytännön kosketuksen yrittäjämäiseen toimintaan ja he saavat toimia yrittäjämäisesti todellisessa tilanteessa.

Ohjelmassa opettajat myös verkostoituvat muiden opettajien kanssa ja tämä auttaa heitä kehittämään opetusta omassa yksikössään. Lisäksi opettajille järjestetään täydentävää valmennusta ja koulutusta.

Yrittäjyyttä tukeva koulutus

Linjaukset: Opiskelijoille pitää järjestää mahdollisuuksia kehittää yrittäjyydessä tarvittavia tietoja ja taitoja. Ideaalitapauksessa asiat pitäisi yhdistää oppijoiden omiin taitoihin ja vahvuuksiin.

NY Start Up –mallissa kannustetaan osallistujia luomaan yritysidea omaan osaamiseen ja kiinnostukseen liittyen, jolloin taidot kehittyvät ja samalla käyteään omia vahvuuksia ja luontaisia kiinnostuksia.  Kurssin alkuosa keskittyy nimenomaan oman liikeidean luontiin, toimivan tiimin ja sen vahvuuksien arviointiin ja oman osaamisen jakamiseen muille. Näin oikeassa elämässäkin syntyy paras yhteistyö.

Kurssin aikana on tarkoitus kokeilla omaa liikeideaa käytännössä, joten kurssi tarjoaa mahdollisuuden onnistua  tai epäonnistua ja samalla opiskelijoita rohkaistaan pohtimaan näiden syitä ja kehittämään ideaansa eteenpäin seuraavalle tasolle.

NY Start Up on suositusten mukainen valinnainen kurssi, joka on opiskelijoiden valittavissa, sen laajuus on yleensä 10 opintopistettä. Kun kurssi on korkeakoulussa tarjolla, on se hyvin usein toteutunut, eli oppilaat ovat kurssin myös valinneet. Koska mallin runko on tuotteistettu ja mallia koordinoiva taho on voittoa tavoittelematon yhdistys on sen käyttö korkeakouluille helppoa ja edullista.

Kurssi on oman idean kokeilun lisäksi myös oppimiskokonaisuus, jossa annetaan opiskelijalle monipuolinen kuva yrittäjämäisestä toimintatavasta ja opiskelijoille annetaan myös omaa vastuuta omasta toiminnastaan. NY Start Up –kurssilla perustetun yrityksen menestys on usein suoraan verrannollinen opiskelijoiden tekemään työmäärään ja uskallukseen tarttua uusiin asioihin ja tehdä niitä pelkäämättä virheitä. Kun ideaa työstetään eteenpäin ja viedään käytäntöön, syntyy nuorille uusia verkostoja ja he tutustuvat myös alueella toimiviin yrittäjiin sekä yrittäjyyttä edistäviin tukiorganisaatioihin oman tarpeen kautta.

Oppimisympäristöt

Linjaukset: Oppimisympäristöt vahvistavat kokeilukulttuuria ja ovat kehittämisen tukena.

NY Start Up –ohjelma on kansallinen toimintamalli ja oppimisympäristö, joka on käytössä jo yli 20 korkeakoulussa. Malli tukee erinomaisesti eri oppiaineiden ja alojen yhteistyötä ja useassa kaupungissa korkeakoulukohtainen kurssi on korvattu kaupunkikurssilla, johon osallistuu opiskelijoita useasta eri korkeakoulusta. Samalla myös eri korkeakoulujen ja/tai aineiden opettajat toimivat yhteistyössä kurssin valmentamisessa.

Ohjelmaa kehitetään jatkuvasti yhteistyössä mallia käyttävien korkeakoulujan kanssa ja kehittämisestä vastaa kansallisesti Nuori Yrittäjyys ry. NY Start Up –malli perustuu linjauksissakin mainittun miniyrityskokonaisuuden käyttöön.

NY Start Up –on Suomessa laajimmin eri korkeakouluissa käytetty oppimisympäristö, joka on joustava, helposti käyttöönotettava ja erittäin kustannustehokas toimintatapa yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjämäisten taitojen opettamiseen.

NY Start Up –kurssi mahdollistaa myös yrittäjyyden oppimisen alasta riippumatta:

Yrittäjyys on muutakin kuin voiton tavoittelua

Linjaukset: Yrittäjyys tuottaa taloudellista, kulttuurillista, sosiaalista tai yhteiskunnallista arvoa

Yrittäjyyslinjausten määritelmässä yrittäjyys tuottaa myös muuta kuin taloudellista arvoa ja tämä on varsinkin nuorille tärkeä. NY Start Up –ohjelmassa nuoret saavat itse päättää, miten haluavat omaa yritysideaansa viedä eteenpäin sekä määritellä mihin sen tuottama arvo kohdistuu.

Hyviä esimerkkejä ovat mm. Taideyliopistosta aloittanut Musaedu.com sekä kiihdytysvaiheessa oleva ja demokratiaa kehittävä Democratize. Molemmat yritykset osallistuivat NY Start Up –kurssille lukuvuonna 2015 – 2016 ja ovat jatkaneet kehittämistä oikeana yrityksenä.

Linkkejä ja lisätietoja:

www.nystartup.fi – lisätietoja NY Start Up -ohjelmasta

www.democratize.mobi – Demokratiaa edistävä Democratize

www.musaedu.com – Musiikinopetuksen Uber

http://www.uniarts.fi/uutishuone/musiikinopetuksen-uber-–-sibeliusakatemialaisten-liikeidea-palkittiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö – yrittäjyyslinjaukset

 

Lisätietoja NY Start Up -ohjelmasta

Petri Katajarinne
[email protected]

Turo Numminen
[email protected]

Back To Top