Ympäristöjärjestelmä on organisaation ympäristöjohtamisen väline, jonka avulla ympäristöasiat otetaan järjestelmällisesti huomioon toiminnassa ja sen suunnittelussa.

Ympäristöjärjestelmän avulla organisaatio tunnistaa toimintansa, tuotteidensa ja palvelujensa välilliset ja välittömät ympäristövaikutukset, kuten erilaiset päästöt, syntyneet jätteet sekä energian ja luonnonvarojen kulutuksen.

Tämän jälkeen organisaatio asettaa päämäärät ja tavoitteet haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja päättää toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi.

Tavoitteiden toteutumista seuraamalla organisaatio voi osoittaa ympäristönsuojelunsa tason jatkuvan parantumisen.

Ympäristöjärjestelmän käyttöönotolla on saavutettavissa monia liiketoiminnallisia hyötyjä.

Toimiva ympäristöjärjestelmä:

 •  tarjoaa kilpailuetua
 • tukee yrityskuvan rakentamisessa
 • edistää ekotehokkuutta ja tarjoaa kustannussäästöjä
 • edistää toiminnan suunnitelmallisuutta
 • edistää vastuullisuutta ja sen osoittamista
 • varmistaa lainsäädännön noudattamisen
 • helpottaa muutoksien ennakointia
 • auttaa asiakkaiden vaatimuksien vastaamiseen
 • lisää henkilöstön ympäristötietoisuutta
 • auttaa ympäristövaikutusten huomioimisessa
 • parantaa ympäristöriskien hallintaa

Ympäristöjärjestelmän käyttöönottava yritys sitoutuu ympäristönsuojelun tasonsa jatkuvaan parantamiseen, arvioi toimintansa tuloksia ja parantaa toimintaansa. Yritys ohjaa itse prosesseja ja toimintoja, joten sen tulee varata resurssit ympäristöjärjestelmän toimeenpanolle ja hyvien ympäristökäytäntöjen ylläpidolle.

Tunnetuimpia ympäristöjärjestelmiä ovat kansainväliseen ISO 14001 -standardiin ja EU:n EMAS-asetukseen perustuvat järjestelmät. Pk-yrityksille suunnattuja niin kutsuttuja kevennettyjä ympäristöjärjestelmiä on lanseerattu muutamia, joista esittelemme suomalaisen Ekokompassin.

Ekokompassi on pk-yrityksille soveltuva kevennetty ympäristöasioiden hallintaa ja johtamista helpottava järjestelmä. Ekokompassin avulla kokoat yrityksessäsi mahdollisesti jo toteutettavat ympäristötoimet yhteen, ja kehität ympäristöasioiden hallintaa järjestelmällisesti.

Työsi palkinnoksi saat onnistuneesti läpäistyn todennuksen (auditoinnin) jälkeen Ekokompassi-todistuksen sekä oikeuden käyttää Ekokompassi-logoa yrityksesi markkinoinnissa. Ekokompassi-järjestelmää hallinnoi asiantuntijaorganisaatio Ilmastoinfo, joka tukee ja neuvoo pääkaupunkiseudun asukkaita sekä yrityksiä ilmastoystävälliseen toimintaan. Ekokompassi on saatavilla tällä hetkellä pääkaupunkiseudun alueella ja Hyvinkäällä toimiville pk-yrityksille.