P2140469Mitä vastuullisuus tarkoittaa yrityksen toiminnassa?

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa kaikkea sitä yrityksen toimintaa, joka liittyy ihmisiin (työntekijät, yhteistyökumppanit, alihankkijat). Sosiaalinen vastuu on esimerkiksi sitä, että yritys kohtelee työntekijöitään tasapuolisesti ja pitää huolta työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista.

Sosiaalista vastuuta voidaan ajatella myös yrityksen tarjoamina työpaikkoina ja erityisesti kotimaisen työvoiman käyttö koetaan vastuulliseksi. Se voi myös työllistää syrjäytymisvaarassa olevia ja verkottua sidosryhmien, esimerkiksi järjestöjen kanssa.

Sosiaalisesti vastuullinen yritys on selvittänyt tuotantoketjunsa ja on varma, ettei missään kohtaa ole käytetty esimerkiksi lapsityövoimaa tai maksettu minimipalkkoja alempaa korvausta. Jos yrityksesi tilaa tuotteita esimerkiksi Suomen ulkopuolelta, tämä seikka korostuu.

”Uskomme, että ihmisistä ja ympäristöstä huolehtiminen on edellytys hyvälle liiketoiminnalle.”
IKEA

Taloudellista vastuuta säännellään monin osin laeilla, kuten vero-, pörssi- ja kilpailulaeilla ja se tarkoittaa kannattavan toiminnan lisäksi muun muassa kirjanpidon laillisuutta ja reilujen palkkojen maksamista.

Taloudellisesti vastuullinen, kannattava ja kilpailukykyinen yritys ja muu työyhteisö tuottaa lisäarvoa omistajilleen, pitää yrityksen vakavaraisena, säilyttää työpaikat, kasvattaa verotuloja ja luo hyvinvointia yhteiskuntaan.

Esimerkkejä taloudellisen vastuun laiminlyönnistä ovat esimerkiksi johtajille maksettavat ylisuuret korvaukset ja etuudet, palkkojen maksun viivästyminen tai työehtosopimusten noudattamatta jättäminen. Tämä voi olla myös osa sosiaalista vastuuta. Yksi esimerkki voisi olla liian aggressiivinen verosuunnittelu ja veroparatiisien hyödyntäminen. 

Ympäristövastuullinen yritys pyrkii estämään ympäristön saastumista ja ilmastonmuutoksen voimistumista kaikissa toimissaan. Energia- ja materiaalitehokas yritys säästää sekä luontoa että kustannuksia esimerkiksi minimoimalla jätteen määrän tai käyttämällä uusiutuvaa energiaa tai kierrätettyjä materiaaleja. Ympäristövastuullisista tuotantotavoista voi syntyä myös uusia ekologisia innovaatioita!

”Viemällä kestävää teknologiaa, viemme myös parempaa elämää kehittyviin talouksiin.”
Jyri Häkämies, elinkeinoministeri

Ympäristöasioita voivat olla hyvinkin pienet teot, kuten kierrättäminen toimistolla tai ympäristömerkityn paperin valitseminen. Tämän lisäksi yritys voi esimerkiksi päättää, ettei painata ollenkaan tarpeettomia esitteitä vaan viestii pääasiassa sähköisesti.

Uusia tuotteita tai palveluja suunnitellessa koko prosessin tavoitteeksi kannattaa ottaa mahdollisimman ympäristöystävällisen tuotteen kehittäminen. Alusta lähtien mietitään, mitkä valinnat vaikuttavat esimerkiksi tuotteen hiilijalanjäljen muodostumiseen tai sen uusiokäyttöön.

Materiaalivalinnat (vrt. luonnonmateriaalit vs. muovi) ovat tärkeä osa tuotekehitystä, kuten myös tuotantotapa (tuotannon päästöt ja kuljetukset). Ympäristöystävällisten tuotteiden kysyntä on kasvussa ja kuluttajat vaativat yrityksiltä vastuullista toimintaa.

”Ympäristövastuu on keskeinen menestyvien yritysten elementti”
Harri Kerminen, Kemira Oyj