IMG_6007Vastuullinen liiketoiminta vaatii onnistuakseen järjestelmällistä suunnittelua, ohjausta ja seurantaa, jonka tueksi yritys voi ottaa käyttöön erilaisia vastuullisuuden työkaluja.

UN Global Compact

Global Compact on YK:n aloite, joka sisältää kymmenen periaatetta. Ne koskevat ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristön suojelua ja korruption ehkäisyä. Aloitteen allekirjoittajayhteisöjen on raportoitava edistymisestään vuosittaisella COP-raportilla.

Ihmisoikeudet
Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.
Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Työelämä
Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.
Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.
Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.
Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Ympäristö
Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.
Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.
Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Korruption vastaisuus
Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

Muita työkaluja

WWF Green Office on toimistoille tarkoitettu kevyt ympäristöjärjestelmä, jonka WWF sertifioi. Tavoitteena on toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen.

SA 8000 -laatusertifikaatin tarkoituksena on parantaa työolosuhteita kaikkialla maailmassa ja taata, että tarjoamat tuotteet tai palvelut on tuotettu hyvissä työolosuhteissa. SA8000:n perusteina ovat yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus, YK:n lapsen oikeuksien julistus ja kansainvälisen työjärjestön ILO:n 11 sopimusta. Laatusertifikaatin malleina on käytetty ISO9001 ja ISO14001 -standardeja.

GRI = Global Reporting Initiative on yhteiskuntavastuuraportoinnin viitekehys. Pyrkii tekemään yhteiskuntavastuuraportoinnista vakiokäytännön tarjoamalla ohjeistusta ja tukea organisaatioille.

ISO 26 000
on vuonna 2010 julkaistu yhteiskuntavastuun opas. Se on toimintaohje, joten sertifiointia ei ole. Ohjeistus on kansainvälinen ja kokoaa monien toimijoiden käsityksen, mitä yhteiskuntavastuu tarkoittaa ja mitä teemoja käsitellä. Pääperiaatteet ovat vastuunalaisuus, avoimuus ja ihmisoikeuksien tunnistaminen.

Seitsemän ydinaluetta:

  • Organisaation hallintotapa
  • Ihmisoikeudet
  • Työelämän käytännöt
  • Ympäristö
  • Oikeudenmukaiset toimintatavat
  • Kuluttaja-asiat
  • Yhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteisön kehittäminen