IMG_6480Yleistä hyvää tietoa

NY-yrityksen on mahdollista valmistaa ja myydä elintarvikkeita ilman, että toiminnasta tehdään elintarvikehuoneistoilmoitusta kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Tällöin toiminnan tulee olla vähäriskistä ja NY-yritys noudattaa elintarvikkeiden käsittelyyn ja myyntiin asetettuja määräyksiä.

Vähäriskisenä elintarvikkeiden valmistuksena voidaan pitää esimerkiksi leipomista, kinkku- tai juustovoileipien koostamista ja keitto- ja pataruokien valmistusta.

Tarjoiltavana olevan lihan ja kalan tulee olla kypsennettyä. Kaikki vihannekset on aina pestävä ennen käyttöönottoa ja juurekset on pestävä sekä ennen kuorimista että kuorimisen jälkeen.

Varsinkin helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyssä on huomioitava elintarvikkeiden säilytys- ja tarjoilulämpötilat: kuuma kuumana ja kylmä kylmänä.

Raakojen ja kypsien tai sellaisenaan syötävien elintarvikkeiden ristiin saastuminen estetään elintarvikkeiden oikealla käsittelyllä.

Elintarviketurvallisuusviraston, Eviran näkemyksen mukaan vähäriskisenä toimintana ei voi pitää ylipäätään laajamittaista elintarvikkeiden käsittelyä eikä tiettyjen elintarvikkeiden valmistusta tai myyntiä, koska näihin elintarvikkeisiin liittyy erityisiä riskejä käsittelyn ja valmistuksen suhteen.

Esimerkkejä sallitusta ja kielletystä toiminnasta:

Sallittua:

 • Paistovalmiiden leivonnaisten paistaminen ja myynti koulun kahvilassa.
 • Itsetehtyjen ja paistettujen pullien tai piparien myynti myyjäisissä.
 • Kinkku- ja juustovoileipien kokoaminen ja myynti koulun kahvilassa.

Kiellettyä:

 • Graavilohi-voileipien valmistaminen ja myyminen.
 • Sushiannosten valmistaminen ja myyminen.
 • Mädin suolaus.
 • Tartar-pihvien valmistaminen.

Toiminnan riskit kasvavat sitä mukaan, kun käsitellään helposti pilaantuvia tuotteita, kuten esimerkiksi lihaa, kalaa tai maitotuoteita.

Tämän vuoksi esimerkiksi itsetehtyjen ja paistettujen pannukakkujen myynti yhdessä kermavaahdon kanssa sisältää jo paljon enemmän riskejä, koska kermavaahto on helposti pilaantuva tuote. Esimerkin ongelman voi ratkaista esimerkiksi käyttämällä itsetehdyn kermavaahdon sijasta valmista purkkikermavaahtoa, joka säilyy paremmin ja on myös helppokäyttöisempi.

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyssä on huomioitava muun muassa niiden säilyttämistä koskevat vaatimukset. Esimerkiksi kylmäsäilytystä vaativat elintarvikkeet on säilytettävä niin, ettei kylmäketju katkea.

Nuori Yrittäjyys ry suosittelee, että NY-yritykset, jotka valmistavat tai myyvät elintarvikkeita tutustuvat huolellisesti elintarvikehygieniaan ja noudattavat asetettuja määräyksiä elintarvikkeiden käsittelyssä ja valmistuksessa.

Nuori Yrittäjyys ry noudattaa Eviran näkemystä ja kieltää (ks. poikkeus) NY-yrityksiltä seuraavien tuotteiden käsittelyn ja valmistamisen:

 • tartarpihvien valmistus
 • kalan graavaus
 • mädin suolaus tai sushiannosten valmistus

Näihin elintarvikkeisiin liittyy erityisiä vaatimuksia käsittelyn ja valmistuksen suhteen.

*Poikkeus:
Näiden tuotteiden valmistus sallitaan kuitenkin niille opiskelijoille, jotka voivat valmistaa tuotteita hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa (yleensä hotelli- ja ravintola-alojen opetus- ja harjoittelukeittiöt) ja joilla on koulutuksen kautta tuotteiden valmistukseen vaadittava taito ja osaaminen.

Myös valvovan opettajan tulee olla tietoinen toiminnan riskeistä ja varmistaa, että kaikki valmistuksen vaatimukset täyttyvät.

Elintarviketurvallisuusvirasto

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminnan päämääränä on varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua sekä kasvien ja eläinten terveyttä. Elintarviketurvallisuutta vaarantaviin riskeihin samoin kuin eläinten ja kasvien terveyttä uhkaaviin tauteihin varaudutaan ennalta.

Kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset vastaavat itse tuotteiden ja niitä valmistavien tahojen valvonnasta. Kunnan elintarvikevalvontaviranomaiset ottavat tarvittaessa yhteyttä Eviraan, joten NY-yrityksen ei tarvitse ottaa suoraan yhteyttä Eviraan.

Kuntien elintarvikevalvontaviranomaisten tehtävänä on neuvoa ja ohjata toimijoita elintarvikelainsäädännön vaatimuksissa.

NY-yrityksen, joka on aloittamassa elintarvikkeiden valmistusta tai myyntiä on aina tarvittaessa ensisijaisesti otettava yhteyttä elintarvikelainsäädäntöön kuuluvissa asioissa oman kuntansa elintarvikevalvontoviranomaiseen.

Oman kuntasi viranomaisen yhteystiedot löydät linkistä.

Eviran sivuilta löytyy paljon materiaalia ja ohjeistuksia, joihon NY-yritys voi käydä tutustumassa.

Ohjeistuksesta voi hakea tulkinta-apua ja kääntyä kysymyksissä oman kunnan elintarvikevalvojan puoleen.

Pop up -ravintolatoiminta ja NY-yritys

NY-yritysten järjestämää elintarvikkeiden tarjoilua voi myös verrata Pop up – ravintoloihin, koska kyseessä on hygienia- ja turvallisuussäännösten mukaan melko vastaava tilanne.

Pop up -ravintolan pito on lainsäädännön mukaan mahdollista. Toiminnan on oltava kuitenkin vähäriskistä ja toimijan on oltava yksityinen henkilö, kuten Pop up -ravintolatoiminnassa tyypillisesti onkin.

Elintarvikelain mukaan ns. Pop up -ravintolatoiminta on mahdollista ilman elintarvikehuoneistoilmoituksen tekemistä. Pop up -ravintolan pitäjää koskevat elintarvikelain yleiset vaatimukset hygieniasta ja hänellä on aina vastuu valmistamiensa ja tarjoilemiensa elintarvikkeiden elintarviketurvallisuudesta. Elintarvikevalvojat voivat tehdä tarkastuksia myös Pop up -ravintoloihin, mutta ne eivät ole säännöllisen elintarvikevalvonnan piirissä.

Vähäriskisenä elintarvikkeiden valmistuksena voidaan siis pitää esimerkiksi leipomista, kinkku- tai juustovoileipien koostamista ja keitto- ja pataruokien valmistusta.

Eviran näkemyksen mukaan vähäriskisenä toimintana ei voi pitää ylipäätään laajamittaista elintarvikkeiden käsittelyä eikä seuraavien elintarvikkeiden valmistusta tai myyntiä: tartarpihvien valmistus, kalan graavaus, mädin suolaus tai sushiannosten valmistus, koska näihin elintarvikkeisiin liittyy erityisiä vaatimuksia käsittelyn ja valmistuksen suhteen.

Tällaisesta toiminnasta on tehtävä ilmoitus elintarvikehuoneiston sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

Elintarvikehuoneistot ja muut tilat

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa taikka muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaikkaa (elintarvikelaki 23/2006).

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoituksen käsittelee elintarvikehuoneiston sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomainen.

”Elintarvikelain 13 §:n 6 momentin mukaan ilmoitusta ei tarvitse tehdä silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä

 1.   elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (esimerkiksi kampaamon kahvi- ja keksitarjoilu)
 2.   toimija on yksityinen henkilö (esimerkiksi henkilö leipoo satunnaisesti ja myy leivonnaisia torilla, pop-up-ravintolatoiminta) tai
 3.   toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esimerkiksi kirkon, koulun tai urheiluseurojen myyjäisissä tapahtuva elintarvikkeiden myynti).

Ilmoitus voidaan jättää tekemättä vain, jos toiminta on vähäriskistä ja jokin muu edellä mainituista kolmesta ehdosta täyttyy. Ammattimaisesta toiminnasta on aina tehtävä ilmoitus, vaikka toiminta olisikin elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskistä. ”

Pakkausmerkinnät

Elintarvikkeen pakkausmerkinnät antavat kuluttajalle tärkeitä tietoja muun muassa elintarvikkeen ainesosista, säilyvyydestä ja valmistustavasta.

Pakkausmerkintöjen tärkeyden vuoksi niiden tekeminen elintarvikepakkauksiin on säädetty pakolliseksi. Tietojen antaminen koskee eräissä tapauksissa myös pakkaamattomia tuotteita. Elintarvikkeesta vastuussa olevan toimijan velvollisuutena on huolehtia merkintöjen tekemisestä siten, että elintarvikkeesta annetut tiedot ovat totuudenmukaiset ja riittävät.

Merkintöjen pakollisuuden vuoksi myös NY-yritysten valmistamiin ja pakkaamiin elintarvikkeisiin on tehtävä pakkausmerkinnät. Elintarviketurvallisuusvirasto on laatinut ohjeistuksen pakkausmerkinnöistä, josta löytyy tarkat ohjeet. Ohjeista löytyvät myös pakkausmerkintöjä koskevat helpotukset. Alla on lainattu muutama ote pakkausmerkintä koskevista helpotuksista. Käytännössä tämä sama ohje, koskee siis myös NY-yrityksiä:

”Ammattikoulussa tai muussa vastaavassa oppilaitoksessa oppilastyönä valmistettujen ja siellä myytävien elintarvikkeiden pakkauksiin on merkittävä elintarvikkeen nimi, sisällön määrä, alkuperämaa tai – alue, jos sen puuttuminen voi johtaa kuluttajaa harhaan, yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat, sekä elintarvikkeen alkoholipitoisuus tietyissä tapauksissa; jos elintarvikkeen säilyvyys on alle 3 kuukautta, siihen on merkittävä lisäksi vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta ja säilytysohje. Päiväysmerkintää ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos kyseessä on sellainen elintarvike, jonka osalta on säädetty poikkeus päiväysmerkintää koskevista säännöksistä.

Koti- tai maatilataloudessa valmistettujen ja myyjäisissä tai vastaavissa tilaisuuksissa tilapäisesti myytävien elintarvikkeiden pakkauksiin voidaan jättää tekemättä muut merkinnät kuin elintarvikkeen nimi, yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat ja valmistuspäivä.”

Alkoholin tarjoilu

Alkoholin tarjoilu on kielletty NY-yrityksiltä, koska tarjoilu on luvanvaraista ja täysi-ikäisyyttä vaativaa.
NY-yritykset, joiden yrittäjät ovat täysi-ikäisiä voivat tarjoilla alkoholia, kun ovat huolehtineet kaikkien viranomaismääräysten noudattamisesta sekä aluehallintoviraston määräyksistä.

Lähteet ja lisätietoja

Hygieniaosaamisen tietopaketti

Hygieniaosaaminen 1

Hygieniaosaaminen 2

Elintarvikehuoneisto

Ohjeistuksia elintarvikehuoneistoille

Elintarvikelaki

Eviran pakkausmerkintäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille (2010)

Yleistä tietoa pakkausmerkinnöistä

Anniskeluasiat